squaredoublepass-logo-1star-butd

Huishoudelijk reglement


1.Algemeen

Boutersem United vzw is ontstaan uit de samenwerking van de jeugd-verantwoordelijken van Boutersem United en RC. Butsel. Alle jeugdspelers van deze twee “hoofdverenigingen” voetballen samen onder de noemer Boutersem United vzw welke onafhankelijk de jeugdwerking beheert van deze twee “hoofdverenigingen”.

Het Huishoudelijk Reglement van Boutersem United vzw geeft een overzicht van de taken, rechten en plichten van de verschillende groepen (spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, bestuur).
Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door het bestuur van Boutersem United vzw.

Iedere ouder/lid onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement.

Mogelijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via trainer/afgevaardigde/Sportieve Cel/API (Aanspreekpersoon Integriteit) voorgelegd aan het jeugdbestuur.

 

2.Publicatie

Het Huishoudelijk Reglement wordt aan het begin van elk seizoen aan alle betrokkenen overhandigd.

Ook wordt het gepubliceerd op de website van Boutersem United vzw, m.n. www.boutersemutd.be.

 

3.Houding

Beleefd, correct en sportief gedrag op en naast het veld is een absolute vereiste, en dit tegenover trainers, begeleiders, afgevaardigden, medespelers en tegenstanders, supporters, ouders en scheidsrechter.

Elke speler, trainer , afgevaardigde  en medewerker vertegenwoordigt de club naar de buitenwereld toe steeds op een waardige wijze, zowel op en naast het veld, maar ook op de diverse sociale media (Facebook, Twitter,…).

Dit vertaalt zich in, o.a. het volgende:

 • De vertegenwoordigers van de club (trainer, afgevaardigde, bestuur) een hand geven bij aankomst en/of vertrek (training en wedstrijd);
 • Luisteren en de richtlijnen van de trainer, afgevaardigden of medewerkers (zowel op als naast het veld) opvolgen;
 • Spelers roken niet en drinken geen alcohol voor, tijdens de training of wedstrijd
 • Het gebruik van drugs wordt niet getolereerd binnen onze jeugdwerking en leidt steeds tot onmiddellijk ontslag van de betrokkene.

4.Stiptheid

a. Training

Binnen de mate van het mogelijk is iedereen voor aanvang van de training aanwezig in functie van de afspraken met de trainer.

Indien belet (door ziekte of andere omstandigheden) wordt de trainer/afgevaardigde altijd en tijdig verwittigd (binnen de mate van het mogelijke minstens 24u vooraf). Bij voorkeur tijdig via Prosoccerdata, uitzonderlijk via whatsapp indien afzegging “last minute” is.

De training wordt niet verlaten zonder de toestemming van de trainer.

b.     Wedstrijd

Bij thuiswedstrijden ben je op het afgesproken uur (in functie van de afspraken met de trainer) in de kleedkamer aanwezig.

Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen. Mits afzegging bij voorkeur tijdig via Prosoccerdata, uitzonderlijk via whatsapp indien het om een laattijdige afzegging is met een gegronde reden.

De wedstrijd wordt niet verlaten zonder de toestemming van de trainer.

Vanaf de leeftijdscategorie U15 moet bij aanvang van de wedstrijd een geldig identiteitsbewijs (Kids-ID of identiteitskaart) aan de scheidsrechter kunnen voorleggen.

Spelers die geen geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen, kunnen NIET worden opgesteld! Naast een boete voor de club verliest de ploeg immers met forfaitcijfers.

Iedere speler/trainer/afgevaardigde begeeft zich naar de wedstrijd steeds in de ontvangen clubuitrusting (training).

 

5.Afgelasting/Uitstellen van training/wedstrijden

Een training of wedstrijd afgelasten of uitstellen kan enkel na overleg tussen de trainer en de Sportief Cel en na het uitputten van alle mogelijke alternatieven (doorschuiven spelers e.a.)

 

6.Gebruik van de kleedkamers

De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen.

Vermijd nodeloos verkwisten van warm water. Er komen mogelijk nog andere ploegen na jullie.

Doe lichten uit en sluit de deuren tegen energieverlies.

Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches.

De kleedkamers worden vanaf  U13 door de spelers zelf in een beurtrolsysteem (opgesteld door trainer en/of afgevaardigde) gereinigd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de afgevaardigde en de trainer.

Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraad, gsm, geldbeugel). Laat ze nooit onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde.

De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.

Uiterlijk 15 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers!

 

7.Kleding en materiaal

Wedstrijdkledij (truitje/broekje) wordt door club bezorgd. Er wordt een beurtrol voorzien voor de was van de wedstrijdkledij. De trainer draagt de eindverantwoordelijkheid voor de wedstrijdkledij.

Andere kledij (scheenbeenbeschermers, voetbalschoenen en keeperhandschoenen) worden door de speler zelf aangeschaft.

De voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.

Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg voor aangepaste kledij in functie van de weersomstandigheden (regenvestje, warme kledij tijdens de wintermaanden, …).

Iedere speler brengt op training zijn eigen oefenbal mee.

In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.

Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers, betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

 

8.Sportinfrastructuur

Elk lid van Boutersem United draagt zorg voor de sportinfrastructuur.

Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.

 

9.Verzekering

Teneinde alle rechten op een tegemoetkoming van het FSF-fonds van de K.B.V.B. voor sommige medische kosten te behouden van het Z.I.V. barema, moeten de aangesloten spelers blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of op training, binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de K.B.V.B. bestemde ongevalsaangifte. Deze aangifte is ter beschikking op de website: www.boutersemutd.be.

Binnen de week na het ongeval moet de aangifte – behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler – worden overhandigd in de club, voorzien van een klever van het ziekenfonds.

Opgelet, niet noodzakelijk alle kosten worden terugbetaald door het FSF-fonds.

 

10.Lidgeld

Het lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de K.B.V.B. (zoals bv. betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers), de kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal, trainersvergoedingen, huur accommodatie en andere diverse kosten.

Niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

 

11.Ouders

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het jeugdvoetbal.

Wij verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTERS gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Uw zoon/dochter is lid van onze club en daar zijn wij blij mee. Onze clubmedewerkers staan klaar om uw zoon/dochter op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden tijdens de trainingen en wedstrijden.

Als club hebben wij de intentie om een goede en waardevolle jeugdwerking uit te bouwen. Dit kan echter alleen maar slagen indien ook alle ouders mee aan deze kar trekken.

Van onze spelers verwachten wij dat ze zich sportief gedragen op en naast het veld. Het is dan ook heel normaal dat wij dat ook van de ouders verwachten.

Vandaar dat we enkele gedragsregels voor ouders hebben opgesteld.

Wat wij verwachten van de ouders :

 • Heb respect voor iedereen op en rond het veld.
 • Moedig uw ploeg op een sportieve manier aan. Help je kinderen vertrouwen te krijgen. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Gedraag je steeds correct tegenover de tegenstander en de scheidsrechter (zelfs wanneer je vindt dat zijn beslissing fout is).
 • Toegang tot de neutrale zone is steeds verboden, ook bij wedstrijden voor de allerkleinsten.
 • Probeer je aanwezigheid in de kleedkamer tot een minimum te beperken. Vanaf  U10 worden de spelers geacht zich zelfstandig om te kleden.
 • Géén inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer. Het is de trainer of de jeugdcoördinator die de sportieve beslissingen neemt en de ploeg coacht.
 • Steun uw kind bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
 • Aan de ouders van de jongste spelertjes wordt gevraagd om de spelertjes tijdig te komen halen na de training.  De verantwoordelijkheid van de club eindigt na de trainingsuren of na de wedstrijd.

Het is natuurlijk best mogelijk dat u het niet eens bent met bepaalde zaken en/of beslissingen binnen onze vereniging.

Bespreek dit in alle rust met de betrokken persoon, de jeugdcoördinator, een bestuurslid of de vertrouwenspersoon. Dit kan niet onmiddellijk na of tijdens de wedstrijd of training, maar wel op afspraak achteraf.

Negatieve uitlatingen van leden of hun familie naar medespelers, trainers en afgevaardigden of naar de club, zijn medewerkers en bestuursleden (ook op sociale media) worden niet getolereerd.

Vergeet niet dat een vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Deze mensen verdienen respect van ons allen.

Ook ouders kunnen een sanctie of uitsluiting op de club krijgen bij zware overtredingen van onze gedragsregels.

Om de toekomst van Boutersem United te verzekeren doen we tevens een oproep naar de ouders om zich ook te engageren in onze clubwerking:

 • Probeer zeker aanwezig te zijn bij de match van uw zoon/dochter.
 • Iedere trainer heeft hulp nodig van de ouders om wedstrijdjes te fluiten en als afgevaardigden.
 • Kom eens kijken, supporteren voor het eerste elftal.
 • Laat de verschillende clubactiviteiten niet zomaar aan u voorbijgaan.
 • Kom een handje toesteken op onze clubevenementen.

Kortom, wordt één van onze vrijwilligers… en kom een handje helpen bij onze evenementen.

 

12.Sancties

Bij het NIET naleven van dit huishoudelijk reglement, kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het jeugdbestuur/Cel, sancties ondernomen worden.

Gele- en rode kaarten wegens negatieve kritiek op spelers, spelleiding, supporters of

verantwoordelijken, of wegens onsportief gedrag zoals natrappen, vechtpartijen enz.., worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het jeugdbestuur/Sportieve cel, vb. voor bovenbouw een wedstrijd komen fluiten bij middenbouw, …

Verantwoordelijken die wegens negatieve kritiek op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken, of wegens onsportief gedrag zoals o.a. vechtpartijen worden geschorst, betalen alle daaruit volgende boetes zelf.

Bijkomende straf kan in overleg met het jeugdbestuur opgelegd worden.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van de club.

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers/afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

Download reglement