Boutersem United

(jeugd)voetbal met een visie

Context van de club

Boutersem United bevat momenteel 205 jeugdspelers, A & B kern, reserven, en een damesploeg. 

BUTD werd 10 jaar geleden opgestart door een samenwerkingsverband tussen alle actieve voetbalclubs binnen de gemeente (VC Jong Neervelp, SP. Roosbeek, Racing Butsel, en Verb. Boutersem). De clubs sloegen de handen in elkaar inzake jeugdwerking en zo onstond BUTD. 

IIntussen gooiden VC Jong Neervelp en Verbroedering Boutersem net als vele andere provenciale clubs de handdoek in de ring en bundelde Sporting Roosbeek-Neervelp en BUTD de krachten niet alleen inzake jeugdwerking maar ook voor de A&B kern, en werken zij nog steeds samen met Racing Butsel aangaande de jeugdwerking.Dit alles onder het wakende oog van de lokale gemeente.

 Voornaamste doelstelling van de samenwerking is het coordineren van de jeugdwerking van de 3 deelnemende clubs (Racing Butsel, Boutersem United jeugdwerking VZW en Boutersem United VZW zodat alle jeugdspelers/-speelsters een degelijke opleiding kunnen genieten in eigen gemeente en kunnen voetballen in een team met leeftijdsgenoten.

 Ondertussen hebben we genoeg spelers om alle leeftijdscategorieen te bezetten (namelijk van U6-U21).

 Boutersem United garandeert een degelijke voetbalopleiding met sportiviteit , respect , discipline en fair-play hoog in het vaandel.   


Dit alles in een gezellige , gezonde, sociale en veilige omgeving met een goede en correcte communicatie. 

 Bij Boutersem United is iedere speler/speelster welkom ongeacht zijn kwaliteiten. In onze opleiding krijgt iedere speler/speelster minstens 50% speelgelegenheid met uitzondering van blessures . 

 Wij zijn er immers van overtuigd dat spelers/speelsters enkel kunnen groeien indien ze voldoende kansen krijgen om te leren. 

 Als Boutersem United zijnde bieden wij een hoogwaardige voetbalopleiding aan door gemotiveerde , enthousiaste , gediplomeerde trainers. Die spelplezier en FUN & FORMATION implementeren in hun trainingen. 

 We hebben het voordeel dat we op 2 sites terecht kunnen om te trainen en te spelen. In de winter kunnen we terecht in de gemeentelijke sporthal.

Normen & waarden

Boutersem United wil elke jeugdspeler de kans geven op een degelijke voetbalopleiding ongeacht zijn/haar kwaliteiten.

De ontwikkeling en doorstroom van de jeugdspeler staat centraal.

Fair-play,verdraagzaamheid,verantwoordelijkheidszin,kameraadschap,gemoedelijkheid zijn minstens even belangrijk als resultaten.

Discriminatie heeft geen plaats. Iedereen is welkom ongeacht geslacht,geaardheid,geloof,huidskleur,uitzicht,taal of sociale achtergrond.

Voetbal is leuk. Het is een van de meest complementaire sporten die er bestaat. Het is een heerlijke combinatie van techniek ( behendigheid , inzicht ) , tactiek ( speelstijl ) , strijd ( competitie ) en inzet. Het bevordert je conditie en motivatie.  

Sporten is gezond. Bij de start van de opleiding (U6) staat FUN centraal. Met plezier leren voetballen en controle leren over de bal. De volgende jaren werken we stelselmatig naar een zo hoog mogelijk voetbalniveau.

Zodat op het einde van de opleiding alle facetten van het voetbal aan bod zijn gekomen. FUN en prestaties vormen hier een ideaal duo. Met onze jeugdopleiding willen we ook een sociale rol spelen op maatschappelijk vlak. Het is de plaats waar belangrijke menselijke waarden worden doorgegeven aan onze jeugd. Maatschappelijke integratie wordt door het voetbal daadwerkelijk in de praktijk gebracht.

Door bijbrengen van respect , fair-play ,in teamverband werken,geen vooroordelen ( over uitzicht,gelaatskleur,geloof,geaardheid,taal,sociale achtergrond ), worden er duurzame vriendschapsbanden gesloten op basis van wederzijds respect. Door de samensmelting van de jeugdploegen van de 2 clubs kunnen we heel wat problemen het hoofd bieden.

“EEN FUSIE IS EEN BEGIN, SAMENBLIJVEN IS VOORUITGANG, SAMENWERKEN IS EEN SUCCES!”

Missie

Zowel op recreatief als prestatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in de gemeente Boutersem binnen een hechte verenigingscultuur waar plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat en normen en waarden zeer hoog in het vaandel staan.

Het aanbieden van een kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding aan alle spelers/speelsters zodat hun talenten optimaal ontwikkeld en benut worden. Een nauwe samenwerking met de gemeente is aangewezen om dit alles te verwezenlijken.

Doorstroming naar 1ste elftallen - reserven.

Doelstellingen

Voetbalplezier verschaffen aan elke jeugdspeler/-speelster en hen ontwikkelen als voetballer en als mens. Maximaal benutten van 2 kernwaarden doorheen de opleiding namelijk FUN en FORMATION. Voorzien van een algemene opvoeding van jongeren. Respect , sportiviteit , verdraagzaamheid , vriendschap , motivatie , inzet , discipline zijn na te streven waarden. Dit alles is terug te vinden in een huishoudelijk reglement. Wij verwachten dan ook van trainers , bestuur , begeleiders dat zij een onberispelijk gedrag vertonen op en naast het veld. Ouders spelen hier ook een belangrijke rol in en worden via sensibilliseringscampagnes en info brochures aangemoedigd tot positief gedrag. Een lange termijn verbintenis met alle leden. Door het duidelijk stellen van de missies en visies willen we een lange termijn verbintenis aangaan met onze spelers/speelsters. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding moet er voor zorgen dat elke speler/speelster op zijn niveau met plezier kan voetballen. Er moet ook een open communicatie zijn tussen bestuur , begeleiders , spelers en ouders daar dit een grotere betrokkenheid met zich meebrengt.


 Doorstroming naar de eerste elftallen. Hiervoor is een rechtlijnige structuur nodig die doorheen alle categorieen loopt. Voor elke categorie dienen er einddoelstellingen vastgelegd te worden. Deze dienen om onze jeugdspeler/speelsters de stap naar een hogere categorie makkelijker te maken met alls einddoel het 1ste elftal. Dit alles is terug te vinden in ons jeugdbeleidsplan-opleidingsplan. Het brengen van attractief voetbal ondergeschikt aan het resultaat. Een modern verzamelpunt worden voor ouders,spelers/speelsters,vrijwilligers en supporters binnen de gemeente Boutersem. Voorzien van goede sportieve ,extrasportieve omkadering waarbij de jeugdspeler/speelster centraal staat. Voorzien van een duidelijk gedocumenteerd traject voor speler/speelster , keeper gedurende de opleiding. Dit is terug te vinden in het jeugdbeleidsplan-opleidingsplan. Het bieden van differentiatiemogelijkheden opdat alle spelers/speelsters zich mentaal , fysiek , voetbaltechnisch kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau en eigen tempo. Voorzien van jaarlijkse einddoelstellingen en -termen per leeftijdscategorie en per positieprofiel. Terug te vinden in ons jeugdbeleidsplan-opleidingsplan.

Het doorstromings- en terugvloeibeleid zo goed mogelijk verzorgen zodat spelers/speelsters op geen enkele manier belemmerd worden in hun ontwikkeling. Op dit moment bieden we reeds een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aan op gewestelijk niveau.  Op korte termijn liggen onze ambities op het provinciale niveau.  Hiervoor zullen wij dan ook alles inzetten om een tweede ster te behalen bij het Double pass label (https://www.doublepass.com/vlaanderen/)  

Opleidingsvisie

G eduld
O pleiding
A ttractief voetbal
L iefde voor het spel

Rode draad doorheen de opleiding

We proberen attractief, aanvallend en technisch verzorgd voetbal te brengen gebaseerd op balbezit. We willen winnen maar kunnen ook verliezen. Sportief gedrag t.o.v. de scheidsrechter. Bij twijfelachtige beslissingen moeten de spelers leren hun energie en emoties op een goede manier te gebruiken. We spelen in een organisatie en houden deze aan. Alle posities moeten bezet zijn en spelers moeten reageren vanuit hun taak en hun positie. De focus van de trainingen en wedstrijden liggen op TECHNIEK, SNELHEID VAN UITVOERING, DURF en CREATIVITEIT. Opbouw van achteruit, combinatiespel,infiltraties vanuit het middenveld of verdediging, maken van doelgerichte individuele acties, zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander trachten te spelen, bij balverlies de tegenstander zo snel mogelijk onder druk zetten, vooruitverdedigen zijn enkele zaken die daar deel vanuit maken. Onderlinge coaching. Probleemoplossend werken door onderlinge coaching. Dit gebeurt steeds door positieve , opbouwende kritiek en liefst met coachingswoorden. Galspuierij en afbraakpolitiek zijn uit den boze.


 Wedstrijdtempo opdringen aan tegenstander. Zo kan je de wedstrijd naar je hand zetten ,zelfs tegen sterkere tegenstanders. Correct gebruik van ruimtelijke afmetingen. D.w.z. knijpen bij balverlies en in blok komen,bij balbezit lang en breed maken,spel verleggen naar de andere zijde wanneer speelveld erg klein wordt en tegenstander fel verdedigt( kantelen en schuiven),onderlinge afstanden respecteren, probeer diep te spelen op de spits. Doelman houdt steeds contact met zijn verdediging.

In het moderne voetbal is een meevoetballende doelman een must. Snelle en correcte balcirculaties . Speler/speelster staat altijd centraal. Er zal worden ingespeeld op de individuele jeugdspeler/-speelster. De prestaties en resultaten van de wedstrijden zullen in dienst moeten staan van de opleiding.